Passend onderwijs en SOP

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn:

  • Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen gaan samenwerken;
  • Scholen hebben zorgplicht (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld moet zorgen voor een passende plek als er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);
  • Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
  • Er komt minder regelgeving vanuit Den Haag, maar er kan meer in de eigen regio geregeld worden.

Samenwerkingsverband en subregio

St. Franciscus maakt samen met de St. Michaëlschool en met met de Daltonschool Bisschop Bekkers, deel uit van het schoolbestuur de Katholieke Onderwijs Centrale (KOC).
Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus gemeente Noordenveld zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier subregio’s. De scholen van de KOC vallen onder de subregio Groningen stad en Haren. De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen, zowel aan leerlingen die zich langzamer ontwikkelen als leerlingen die zich sneller ontwikkelen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het schoolondersteuningsprofiel van de St. Franciscus vindt u op de website van de school. Dit SOP is binnen de MR besproken. De MR heeft hierin adviesrecht. Naast het beschrijven van de basisondersteuning die de St. Franciscus biedt en de vormen van extra ondersteuning, worden ook algemene gegevens beschreven zoals visie, kengetallen met betrekkingen tot verwijzingen en de aanwezige deskundigheid binnen de school. Ook de proceskwaliteit zoals de manier waarop de vorderingen van leerlingen in kaart wordt gebracht en de manier waarop de ondersteuning van de St. Franciscus is ingericht, vindt u in dit SOP. De laatste twee hoofdstukken gaan over de samenwerking met ketenpartners, zoals de jeugdgezondheidszorg, en het contact met ouders.
Het SOP is bij uitstek een ontwikkeldocument van de school en zal ook de komende jaren aangepast worden en besproken binnen de MR.

Onderwijs, passend bij iedere leerling

Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn.

Speciaal (basis)onderwijs

Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (*) moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school.

Meer informatie voor ouders

Voor u als ouders geldt dat de school de belangrijkste informatiebron is als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.

Het samenwerkingsverband 20.01 heeft een eigen website: www.passendonderwijsgroningen.nl
Op deze website vinden ouders / verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen.

Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.

Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders / verzorgers terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl

Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (IB’er). Voor de St. Franciscus is dit Hilde Idema. Zij voert drie dagen per week deze functie uit. Hilde is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op St.-Franciscus.
U bent van harte welkom contact op te nemen: 050-2100282 of h.idema@sint-franciscus.nl