Ouderraad

De ouderraad van St. Franciscus bestaat uit een groep ouders die de betrokkenheid van de ouders bij de school wil bevorderen. Zij speelt een belangrijke rol bij de organisatie van allerlei activiteiten die gedurende het schooljaar plaats vinden. Deze activiteiten worden financieel ondersteund uit de opbrengst van de ouderbijdrage. Zij is verantwoordelijk voor de vaststelling, inning en besteding van deze bijdrage. Omdat de ouderraad een afvaardiging van een ouder uit elke groep nastreeft, kan het ook dienen als klankbord voor de medezeggenschapraad.

Ons mailadres is: or@sint-franciscus.nl

Samenstelling ouderraad St. Franciscus
Frederika, deelvoorzitter Ouder van groep 3
Wendy, penningmeester ouder van groep 4
Janneke ouder van groep 5 en groep 8
Kim ouder van groep 2
Rosa ouder van groep 4 en groep 6
Rieta ouder van groep 4 en groep 6
Mirjam ouder van groep 4 en groep 7
José ouder van groep 6 en 7
Maaike, deelvoorzitter namens het personeel
Suzanne namens het personeel

De Ouderraad vergadert gemiddeld 1 keer in de 6 weken op wisselende weekdagen. Hierbij is in beginsel ook altijd een lid van het team aanwezig. Daarnaast zal in overleg de schoolleiding een aantal keer per jaar bij de vergadering aanwezig zijn. De vergaderingen beginnen steeds om 20.00 uur en vinden plaats op de eigen locatie. Belangstellenden zijn welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen. Notulen van de vergaderingen zijn te vinden op Parro. Hierin worden de data van de komende vergaderingen vermeld. Het Reglement Ouderraad zal na de zomervakantie op Parro te vinden zijn. Elk jaar wordt er een jaarverslag geschreven.

Ouderbijdrage

Alle leerlingen doen mee aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt. Ook als het gaat om activiteiten buiten het verplichte lesprogramma om, en ouders/ verzorgers dit niet kunnen of willen betalen. Voorbeelden zijn schoolreisjes, kamp of aanvullend sport- of culturele activiteiten. Recente aanpassing van wetgeving ‘Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage’ ondersteunt dit uitgangspunt.

Wij geven zelf vorm aan de eigen pedagogische en educatieve visie om het leren en opgroeien van kinderen te optimaliseren. Elk kind kan meedoen aan een gevarieerd aanbod wat daarbij hoort, ondanks de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Vrijwillig is ook echt vrijwillig. We voeren het gesprek met de medezeggenschapsraad om samen de hoogte en bestemming van de bijdrage te bepalen, en zorgen ervoor dat elk kind mee kan doen.

De vrijwillige ouderbijdrage van St. Franciscus is in afstemming met de MR vastgesteld op € 30,00 per kind per jaar. Uit deze ouderbijdrage worden activiteiten voor de kinderen gefinancierd die niet uit het gewone leermiddelenbudget betaald kunnen worden zoals het carnaval, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de sportdag, het eindfeest, bijdragen aan culturele activiteiten en de grabbelkist voor jarigen. De kosten voor schoolreis/kamp vallen onder overige vrijwillige schoolkosten. De hoogte van het bedrag van de schoolreizen/kamp wordt per jaar bepaald en afgestemd met de MR.

Inloggen digitale omgeving 'ouderraad' voor ouder- en personeelsgeleding, klik hier.