Waar de school voor staat

Waar de school voor staat

Missie

De St. Franciscus wil goed onderwijs geven en haar leerlingen de mogelijkheid bieden het beste uit zichzelf te halen en zich persoonlijk te ontwikkelen. Ze wil maatschappelijke en culturele verworvenheden overdragen en haar leerlingen toerusten voor participatie in de samenleving. Ze doet dit vanuit haar eigen levensbeschouwelijke, maatschappelijke, pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten.

Uitgangspunten

 • Levensbeschouwelijk - Een katholiek/christelijke levenshouding vormt de grondslag voor ons doen en laten op school. Een levenshouding waarin onderling respect, waardering, samenwerking, verdraagzaamheid en zorg voor elkaar en voor onze omgeving de basis vormen.
 • Maatschappelijk - De school staat midden in de maatschappij. Aan ene kant zijn we afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen. Aan de andere kant kunnen we ze ook beïnvloeden. We vinden het belangrijk dat leerlingen ondervinden dat ze deel uitmaken van een gemeenschap en leren hoe ze daar een bijdrage aan kunnen leveren. Op deze manier proberen we onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op participatie in de maatschappij.
 • Pedagogisch - In pedagogisch opzicht proberen wij een omgeving te creëren waarin de leerlingen zich thuis en veilig kunnen voelen. We willen structuur en duidelijkheid bieden, zodat de leerlingen taakgericht en zinvol bezig kunnen zijn. Daarnaast moeten er ook momenten van rust en ontspanning zijn. We willen de leerlingen geleidelijk aan steeds meer verantwoordelijkheid geven voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving.
 • Onderwijskundig - Wij zien de school als een plaats waar de leerlingen zich verstandelijk, emotioneel en creatief kunnen ontwikkelen en waar ze sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden kunnen verwerven. De basis van ons onderwijskundig handelen ligt in het Bouwen aan een Adaptieve School project. Binnen BAS project zijn wij al een aantal jaren bezig met het bouwen aan een adaptieve school. Wij houden daarbij rekening met de verschillen tussen onze kinderen en met de individuele onderwijsbehoeften van onze kinderen. Dit zien we ook terug in de 1-zorgroute die als zorgstructuur voor onze school is gekozen.

Sfeer in de school

De St. Franciscus wil een kleine, zorgzame school zijn. Een school waar we elkaar kennen, waar we in een sfeer van openheid en eerlijkheid met elkaar om kunnen gaan, een sfeer waarin we kunnen zeggen wat we prettig en wat we niet prettig vinden. We willen een school zijn waar iedere leerling zich veilig kan voelen, waar een gevoel van saamhorigheid heerst en waar iedereen dus met plezier naar toe gaat. Zo’n goede sfeer ontstaat niet vanzelf en houdt zichzelf ook niet in stand. Wij proberen het ontstaan van zo’n sfeer te bevorderen en te handhaven door:

 • aan het begin van ieder schooljaar te werken aan groepsvorming;
 • ruime aandacht te besteden aan sociaal/emotionele ontwikkeling;
 • niet alleen samen te werken, maar ook samen te ontspannen;
 • uitbundig feest te vieren met elkaar;
 • gezamenlijke activiteiten te ondernemen;
 • gezamenlijke doelen na te streven;
 • duidelijke regels te stellen en heldere afspraken te maken;
 • een sluitend pestprotocol te hanteren